مسئول فنی کلینیک

مسئول فنی کلینیک تخصصی گیاهپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

   

نام و نام خانوادگی: دکتر هادی رهاننده                                         

 

   دکتر سید رضا باستان             

   دکتر محمد رضا صفری مطلق   

 دکتر آوید رضوی نعمت الهی      

 

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹